Logo

Lịch học - Thi

Tên Khóa Lớp Năm học Học kỳ Tải về
Thời khóa biểu Lớp K11CĐ1-2 Khóa 11 Lớp K11CĐ1 2019 - 2020 Kỳ 5
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CĐ4 Khóa 12 Lớp K12CĐ4 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CĐ2-3 Khóa 12 Lớp K12CĐ2 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CĐ2-CĐ3 (Tuần từ Ngày15/05/2019 đến 14/06/2019 ) Hệ chính quy 03 năm Lớp K12CĐ2 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu Lớp K11CĐ1-CĐ2 (Tuần từ ngày 15/05/2019 đến 12/07/2019 ) Hệ chính quy 03 năm Lớp K11CĐ1 2019 - 2020
icon
Lịch thi tốt nghiệp 30/31-03-2019 2018 - 2019
icon
Lịch thi tốt nghiệp 23/24-03-2019 2018 - 2019
icon
Lịch thi tốt nghiệp 21/22-03-2019 2018 - 2019
icon
Lịch thi tốt nghiệp 19/20-03-2019 2018 - 2019
icon
Lịch thi tốt nghiệp 07/08-03-2019 2018 - 2019
icon
Thời khóa biểu Tháng 03 – 2019 Hệ chính quy 03 năm Lớp K11CĐ1 2018 - 2019 Kỳ 2
icon